Chris­tian Pre­zioso

  Vita

  seit 2001
  Ret­tungs­sa­ni­tä­ter
  seit 2001
  Ret­tungs­as­sis­tent
  seit 2005
  Aus­bil­der Erste Hilfe
  seit 2006
  selb­stän­dig mit der Firma glo­balhe­art (Not­fall­ma­nage­ment & Erste Hilfe)
  seit 2009
  Dozent im Ret­tungs­dienst
  seit 2009
  Lehr­ret­tungs­as­sis­tent
  seit 2014
  staat­li­che Aner­ken­nung als Lehr­kraft für Not­fall­me­di­zin
  seit 2016
  Not­fall­sa­ni­tä­ter
  seit 2017
  Aus­bil­der für Brand­schutz­hel­fer

  X
  X